Privacyverklaring

Privacyverklaring Kraamzorg XL

Kraamzorg XL, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 75844931, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van onze cliënten en van bezoekers van onze website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hier aan stelt.

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, hoe we uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden we informatie aan u of anderen verstrekken.

 

De beveiliging van uw gegevens
Door het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op onze website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Om de website optimaal op klantwensen te kunnen afstemmen, verzamelen wij niet-persoonlijke, statistische bezoekinformatie. Voorbeelden hiervan zijn de gebruikte browser, het klikgedrag, het bezoektijdstip en de bezoekfrequentie.
We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die daartoe niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens. Daarover leest u hieronder meer.

Uw verstrekking van informatie
Wij slaan de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn naar aanleiding van uw vraag of aanmelding. Bij de aanvraag voor kraamzorg vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De persoonsgegevens die wij van u vragen hebben wij minimaal nodig voor de verwerking van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgverlening en het nakomen van wettelijke regelingen.

We vragen u ook om gegevens over uw gezondheid. We moeten u deze stellen als voorwaarde voor de goede uitvoering van de indicatiestelling. Door middel van de indicatiestelling (volgens het Landelijke Indicatie Protocol (LIP)) kunnen we bepalen voor welk aantal uren kraamzorg u in aanmerking komt. Deze gevoelige informatie wordt extra zorgvuldig verwerkt. Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens. Al onze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht. Kraamzorg XL geeft alleen zorg in Nederland.

Verstrekking van informatie aan derden
Kraamzorg XL verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens over uw gezondheid aan derden, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht van zorgverlening (volgens het Standpunt Gegevensoverdracht van kraamzorg en verloskunde naar jeugdgezondheidszorg).

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.
Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben opgeslagen (en of deze juist zijn), dan kunt u een overzicht daarvan bij ons opvragen. We verstrekken u de gegevens dan binnen vier weken. Als deze opgave onjuistheden bevat, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen we u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren bij het afhalen aan de balie. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk indien deze gegevens op basis van wettelijke eisen (waaronder de wet WGBO) niet noodzakelijk bewaard moeten worden door de organisatie.

Voor het verstrekken van zo’n overzicht kunnen we van u een bijdrage in de kosten verlangen. U kunt een dergelijk verzoek indienen via ons contactformulier.

Bewaartermijn gegevens
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening. Hierbij houden we ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz).

Mocht u zich ingeschreven hebben voor onze nieuwsbrief of relatie van ons zijn of mailingen ontvangen, dan zullen we hiervoor alleen uw naam en mailadres gebruiken en geen andere persoonsgegevens gebruiken. U kunt op verzoek altijd uw gegevens wijzigen en/of uitschrijven via ons contactformulier.  

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken altijd gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze websites wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit kenbaar maken door een mail naar ons te sturen: [email protected].  Wij nemen uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Statistieken en onderzoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het door u gebruikte IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

We kunnen uw gegevens geanonimiseerd gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en doelmatigheid van het Landelijke Indicatieprotocol te onderzoeken in relatie tot (mogelijke) risico’s tijdens de kraamzorg.

Indien u bezwaar heeft tegen deelname aan dit onderzoek, dan kunt u dit via ons contactformulier kenbaar maken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U vindt de laatste versie van de privacyverklaring op deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie 1 – 23 mei 2018